fbpx

Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki GENXONE Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie.

Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki GENXONE Sp. z o.o. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie.

Projekt realizowany w ramach Działania 3.1.5 Wspracie MŚP w dostępien do rynku kapitałowego – 4 Stock – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest stworzenie możliwości dostępu przez spółkę genXone do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenie emisji i sprzedaży nowej serii akcji oraz ich upublicznienie na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Osiągnięcie powyższego celu będzie rozumiane poprzez osiągnięcie celów szczegółowych w postaci:

– zakupu specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Autoryzowanego Doradcę rynku NewConnect w zakresie sporządzania analiz i niezbędnych dokumentów do pozyskania inwestorów zewnętrznych;

– debiutu nowej emisji akcji na rynku NewConnect GPW w Warszawie (środki uzyskane z emisji wnioskodawca zamierza przeznaczyć między innymi na działania innowacyjne i rozwój spółki.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIR.03.01.05-30-0011/17 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 244 770,00 zł
Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 199 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 99 000,00 zł


Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.08.2019


Koordynator projektu: Michał Kaszuba E: m.kaszuba@genxone.eu

0