Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe. 

Jako przetwarzanie danych osobowych rozumiemy takie czynności jak: zbieranie, zapisywanie, przechowywanie, porządkowanie, zmienianie, odzyskiwanie, łączenie, ograniczanie, przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób, usuwanie danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, w tym np. imię i nazwisko, PESEL, NIP. 

Informacje o Administratorze Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest GENXONE Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ul. Kobaltowa 6, Złotniki 62-002 Suchy Las zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743838, NIP: 7811918132 (dalej: „GENXONE”).

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
telefon: +48 888 602 308
e-mail: office@genxone.eu

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na różnych podstawach prawnych, w zależności od celu
w jakim będziemy przetwarzać Twoje dane. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez GENXONE w następującym celu:

 1. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, którego reprezentujesz lub którego jesteś pracownikiem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. zapewnienia kontaktu z Klientem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z GENXONE, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, w tym wystawienia rachunku/faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług GENXONE (podstawa prawna: art. 6
  ust. 1 lit. f RODO),
 7. przygotowania i przeprowadzenia postępowania w związku z nabywaniem usług lub towarów
  w ramach realizowanych projektów, w tym także dofinansowywanych ze środków UE, w szczególności w celu oceny ofert, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody GENXONE się do Ciebie zwróciła. 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych

GENXONE może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT spółki, podmiotom świadczącym usługi prawne, windykacyjne, księgowe i inne usługi pomocnicze na rzecz GENXONE.

Źródła pozyskania danych osobowych

Co do zasady przetwarzane przez nas dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Ponadto GENXONE może pozyskiwać dane osobowe od osoby Ciebie reprezentującej, od podmiotów, którym udzieliłeś zgody na przekazanie Twoich danych, z publicznie dostępnych rejestrów lub ewidencji, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub urzędowej/ firmowej strony internetowej.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej:

 1. Jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z GENXONE albo reprezentujesz podmiot, który jest stroną umowy z GENXONE lub zostałeś wskazany jako osoba do kontaktu ze strony Klienta lub koordynator umowy zawartej przez Klienta z GENXONE – Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonywaniem przez GenXone obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o rachunkowości,
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług GENXONE będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania w związku z nabywaniem usług lub towarów będą przetwarzane przez okres trwałości projektu. 
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Masz prawo do żądania od GENXONE:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są
  w prawnie uzasadnionym interesie GENXONE).
 8. W sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Celem realizacji wskazanych uprawnień zapraszamy do kontaktu wskazanego na wstępie. 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 • udzielenia odpowiedzi na zadane prze Ciebie pytanie,
 • podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • zawarcia i wykonywania umowy zawartej przez Ciebie lub podmiot, który reprezentujesz,
 • oceny złożonej przez Ciebie lub podmiot, który reprezentujesz, oferty,
 • przedstawienia Ci oferty produktów i usług GENXONE.