REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO GENXONE SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin organizacyjny podmiotu genXone Spółka Akcyjna (zwaną dalej „podmiotem leczniczym”) stosownie do postanowień art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654z późn. zm.) określa w szczególności:
  a) firmę podmiotu leczniczego,
  b) cele i zadania podmiotu leczniczego,
  c) strukturę organizacyjną zakładu leczniczego,
  d) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  e) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
  f) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego,
  g) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,
  h) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  i) wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej,
  j) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
  k) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością,
  l) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego,
  m) postanowienia końcowe.
 2. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
  a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  b) wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  c) niniejszego regulaminu organizacyjnego stworzonego zgodnie z art. 24 Ustawy o działalności leczniczej.

II. Firma podmiotu leczniczego

 1. Podmiotem leczniczym jest genXone Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotnikach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000743838.
 2. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność leczniczą przy pomocy zakładu leczniczego działającego pod nazwą genXone SA Laboratorium Diagnostyki Molekularnej
 3. genXone SA Laboratorium Diagnostyki Molekularnej zarejestrowane jest w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nr-em 000000209822.
 4. genXone SA Laboratorium Diagnostyki Molekularnej jest zarejestrowane w Ewidencji Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych w KIDL pod numerem: 3859.

III. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie służącym zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Do zadań podmiotu leczniczego genXone SA w szczególności należą:
  a) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych w genXone SA Laboratorium Diagnostyki Molekularnej,
  b) pobierania materiału biologicznego do badań,
  c) prowadzenia na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej.

IV. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

1. W strukturę podmiotu leczniczego genXone Spółka Akcyjna wchodzi jeden zakład leczniczy: genXone SA Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, w ramach którego działa jedna jednostka organizacyjna:

– Laboratorium Diagnostyczne.

2. W skład jednostki organizacyjnej Laboratorium Diagnostyki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
– Laboratorium Diagnostyki Molekularnej,
– Punkt Pobrań materiału do badań.

V. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

genXone SA Laboratorium Diagnostyki molekularnej wykonuje działalność leczniczą w rodzaju diagnostyki laboratoryjnej w następującym zakresie:
a) badania diagnostyczne genetyczne – infekcje układu oddechowego
b) badania diagnostyczne genetyczne – infekcje układu moczowo-płciowego
c) badania diagnostyczne genetyczne – infekcje układu pokarmowego
d) badania diagnostyczne genetyczne – infekcje układu nerwowego
e) badania diagnostyczne genetyczne – SARS-CoV-2 (test Real Time PCR)
f) badania diagnostyczne analityczne – SARS-CoV-2 (test antygenowy)
g) badania diagnostyczne immunoenzymatyczne – alergologiczne

VI. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

Siedzibą podmiotu leczniczego są Złotniki, (gm. Suchy Las), ul. Kobaltowa 6. W siedzibie podmiotu leczniczego znajduje się zakład leczniczy genXone SA Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. 
Świadczenia zdrowotne – badania diagnostyczne realizowane są w Złotnikach przy ul. Kobaltowej 6. Ponadto, świadczenia realizowane są w:
a) jednym tymczasowym punkcie pobrań materiału w kierunku SARS-CoV-2:Punkt Pobrań –Tarnowskie Termy, ul. Nowa 54, 62-080 Tarnowo Podgórne
b) Punkcie Pobrań materiału do badań działającym w obrębie podmiotu leczniczego Bo.Medica, ul.Rynkowa 18, 62-081 Przeźmierowo.

VII. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostce i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniającymi wymagania nadrzędne w tym Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1083 z późn. zm.). 
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z zasadami etyki zawodowej, dostępnymi metodami i środkami ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej, z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta. 
 3. Świadczenia, o których mowa w rozdziale Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych wykonywane są w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1083 z późn. zm.), zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  (Dz. U. 2006 nr 61 poz. 435 z późn. zm.) oraz procedurami obowiązującymi w laboratorium. 
 4. Zakład leczniczy udziela świadczeń na następujących zasadach:
  a) na podstawie zamówienia zlecenia badania diagnostycznego przez Pacjenta i wniesionej przez niego opłaty za badanie przy dokonywaniu zakupu,
  b) na podstawie zamówienia zlecenia badania diagnostycznego przez podmiot będący Kontrahentem genXone SA, który jest związany z podmiotem leczniczym odpowiednią umową współpracy.
  c) na podstawie kontraktu zawartego z NFZ.
 5. Badania realizowane są w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej w Złotnikach przy ul. Kobaltowej 6. 
 6. Materiał do badań w kierunku identyfikacji wirusa SARS-CoV-2 pobierany jest w Punkcie Pobrań w Tarnowie Podgórnym zgodnie z informacją podaną powyżej.
 7. Materiał do badań w kierunku badań diagnostycznych immunoenzymatycznych z zakresu alergologii pobierany jest w Punkcie Pobrań w Przeźmierowie zgodnie z informacją podaną powyżej
 8. W pierwszej kolejności wykonywane są badania Pacjentów wymagających natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego. 
 9. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia. 
 10. Materiał pobrany od Pacjenta transportowany jest do Laboratorium Diagnostyki Molekularnej:
  a) Bezpośrednio od pacjenta, który pobrał materiał samodzielnie zgodnie z Instrukcją pobrania materiału lub od którego materiał pobrał lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny
  b) Od Kontrahenta, który w ramach swojej działalności zorganizował pobranie materiału do Pacjenta lub do którego Pacjent dostarczył pobrany materiał biologiczny
  c) Z tymczasowych punktów pobrań materiału (dotyczy wyłącznie wymazów pobieranych w kierunku identyfikacji zakażeń SARS-CoV-2)
  d) Z Punktu Pobrań w Przeźmierowie (dotyczy materiału do badań diagnostycznych immunoenzymatycznych z zakresu alergologii).
 11. Materiał przyjmowany jest w punkcie przyjęcia materiału Laboratorium Diagnostyki Molekularnej, gdzie podlega wstępnym oględzinom. 
 12. W przypadku badań innych niż SARS-CoV-2 finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wraz z materiałem biologicznym do Laboratorium Diagnostyki Molekularnej dostarczane są również formularze zlecenia badań – z których dane wprowadzane są do elektronicznej bazy danych. 
 13. Wykwalifikowany personel medyczny wykonuje badania diagnostyczne zgodnie ze zleceniem pacjenta lub lekarza kierującego na badanie. 
 14. Wyniki generowane są z elektronicznej bazy danych i zawierają dane wymagane nadrzędnymi przepisami prawa. 
 15. Wyniki wydawane są elektronicznie na platformie https://wyniki.genxone.eu/ w Panelu Pacjent Indywidualny. 
 16. Za wszystkie powyższe etapy odpowiedzialni są pracownicy wykonujący zawód medyczny komórki organizacyjnej – Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. 
 17. Powyższe procesy wspierane są przez Dział administracji podmiotu leczniczego oraz Biuro Obsługi Klienta w ramach Działu Sprzedaży i Marketingu podmiotu leczniczego. 

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych zakład leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi określają przepisu prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi placówkami. 
 2. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone SA oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
  a) pacjent lub przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
  b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
  d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
 1. Zakład leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. 
 2. Współdziałanie z innymi podmiotami odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. 

IX. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

 1. Wyniki badań diagnostycznych generowane są z elektronicznej bazy danych i zawierają dane wymagane nadrzędnymi przepisami prawa.
 2. Wyniki wydawane są elektronicznie na platformie https://wyniki.genxone.eu/ w Panelu Pacjent Indywidualny 
 3. Na życzenie pacjenta wynik badania może być wysłany w wersji papierowej na wskazany przez Pacjenta adres korespondencyjny. 
 4. Dokumentacja medyczna powstała w przebiegu realizacji usługi wykonania badania diagnostycznego udostępniania jest na wniosek pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela lub osoby przez niego upoważnionej, a także innym organom uprawnionym na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417) w następujący sposób:

a)  do wglądu w miejscu udzielania świadczenia zdrowotnego z zapewnieniem pacjentowi lub innym organom sporządzenia notatek lub wykonania zdjęć,
b) poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej lub sądów powszechnych, 
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, szczególnie w przypadku, w którym zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,

 1. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronnych danych osobowych. 
 2. Udostępnienie dokumentacji medycznej wytworzonej w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej jest nieodpłatne

X. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego pacjent ma prawo przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia poznać jego cenę.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:
  a) indywidualnego rozliczenia z pacjentem
  b) umowy z kontrahentem – wówczas rozliczenie następuje w okresach ustalonych postanowieniami umowy. Pacjent rozlicza się z kontrahentem.
 3. W przypadku indywidualnego rozliczenia z pacjentem – zakup badania następuje poprzez:
  a) zakup badania diagnostycznego przez sklep internetowy– wówczas pacjent reguluje należność z góry, przed rozpoczęciem usługi, poprzez przelew tradycyjny, „szybki przelew” lub płatność kartą przez kanał internetowy,
  b) zakup badania diagnostycznego w Punkcie Pobrań w Tarnowie Podgórnym (wyłącznie w przypadku badań w kierunku identyfikacji zakażeń wirusem SARS-CoV-2) – pacjent reguluje płatność z góry, przed rozpoczęciem usługi płacąc karta na miejscu w punkcie pobrań,
  c) zakup badania diagnostycznego w Punkcie Pobrań w Przeźmierowie Pacjent reguluje płatność z góry, przed rozpoczęciem usługi płacąc kartą na miejscu w punkcie pobrań
 4. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowaną usługę wystawiana jest faktura VAT. W każdym innym przypadku pacjent otrzymuje paragon fiskalny.  

XI. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością

 1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów za świadczenia medyczne (badania diagnostyczne):

a) w przypadku dokonania przez pacjenta zakupu badania diagnostycznego przez sklep internetowy,
b) w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do punktu pobrań Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone w trybie przyjęcia prywatnego,
c) w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który korzysta ze świadczeń nie objętych umowami z NFZ.

 1. Wysokość opłat, cennik za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych dostępne są na stronie internetowej https://genxone.eu/sklep/
 2. Wysokość opłat, cennik za badania w kierunku identyfikacji SARS-CoV-2 znajduje się również w widocznym miejscu w tymczasowych punktach pobrań. 
 3. Wysokość opłat ustalana jest przez Zarząd podmiotu leczniczego.
 4. Udzielający świadczenia może zrezygnować z pobierania opłaty lub zadecydować o indywidualnym jednorazowym jej obniżeniu. 

XII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

genXone SA Laboratorium Diagnostyki Molekularnej zarządzane jest przez Kierownika Laboratorium, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Kierownika Laboratorium. 

Kierownik oraz Zastępca Kierownika posiadają następujące kompetencje i uprawnienia:

 1. kierowanie pracą podległego personelu,
 2. reprezentowanie Laboratorium w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych,
 3. kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i p.poż,
 4. kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów SZJ,
 5. przyjmowanie skarg i zażaleń oraz udzielanie odpowiedzi na nie,
 6. nadzór nad jakością udzielanych świadczeń medycznych,
 7. działania mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych podległego personelu,
 8. nadzór nad utrzymaniem sprzętu, urządzeń i aparatury diagnostycznej w należytym stanie technicznym,
 9. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów, sprzętu i materiałów,

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustala Zarząd podmiotu leczniczego genXone SA.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy. 
 3. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuję poprzez udostępnienie go w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, na wniosek pacjenta w siedzibie podmiotu leczniczego oraz na stronie internetowej www.genxone.eu 
 4. Postanowienia regulaminu organizacyjnego zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w genXone SA.
 5. Regulamin w niniejszej formie wchodzi w życie z dniem 04.10.2022 r.