Regulamin

Regulamin sklepu internetowego genxone.eu

Sklep internetowy genxone.eu/sklep jest prowadzony przez przedsiębiorstwo genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach, Suchy Las, adres: ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki, Suchy Las, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000743838, NIP: 781-19-18-132, REGON 362943497, kapitał zakładowy 2 695 000,00 zł w całości wpłacony;

adres email: office@genxone.eu,
telefon kontaktowy: + 48 888 602 308,
zwaną dalej Usługodawcą.

Podstawowe pojęcia:

 1. Sklep / Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem genxone.eu/sklep, za pośrednictwem którego Konsument może dokonać zakupu Usługi. Badania laboratoryjne stanowiące wykonanie Usługi są wykonywane przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach bezwzględnie obowiązujących.
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w celu dokonania zakupu Usługi na swój lub cudzy użytek.
 3. Beneficjent – osoba, która ma prawo do skorzystania z Usługi nabytej na drodze zakupu dokonanego przez Konsumenta w Sklepie. Beneficjentem może być Konsument lub inna osoba wskazana w formularzu zlecenia badania.
 4. Koszyk – funkcja Sklepu, która umożliwia wyświetlanie wybranych przez Konsumenta Usług, które zamierza zakupić. To także tu możliwe jest wprowadzanie oraz zmiana danych Zamówienia obejmujących ilości zakupionych Usług, dane wysyłki, dane do faktury, formy płatności.
 5. Płatności elektroniczne – system płatności elektronicznych akceptowanych przez Serwis, pozwalający na szybkie płatności za Usługi nabywane w Sklepie.
 6. Usługa – Usługa świadczona przez genXone S.A. dostępna dla Beneficjentów Sklepu, służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Lista Usług, ich szczegółowe opisy znajdują się na stronie Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli nabycia przez Konsumenta Usługi w Sklepie wyrażone poprzez umieszczenie w Koszyku i przejście do kolejnego kroku – „Kupuję i płacę”. Każde Zamówienie zyskuje swój identyfikator, który umożliwia realizację badania w genXone. oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usług na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego, drogą telefoniczną lub mailowo, określające rodzajowo oraz ilościowo zamawianą usługę
 8. Zestaw pobraniowy – jednorazowy zestaw do samodzielnego pobrania próbki materiału biologicznego. Zestaw jest nieodłączną częścią Usługi, bez którego Usługa nie może być zrealizowana. Zestaw zapakowany w teczkę zawiera probówkę, wymazówkę, niezbędne akcesoria oraz dalsze instrukcje, zgodnie z którymi należy przygotować próbkę. W zestawie znajduje się również koperta zwrotna oraz list przewozowy umożliwiające odesłanie próbki do badania.
 9. Punkt Pobrań – stacjonarny punkt prowadzony przez genXone S.A., w którym pobierane są wymazy oraz krew w ramach realizacji Usługi
 10. Laboratorium Diagnostyki Molekularnej – laboratorium Usługodawcy świadczące Usługi w ramach badań diagnostycznych.
 11. Laboratorium Badań i Rozwoju – laboratorium Usługodawcy świadczące Usługi w ramach pozostałych badań oferowanych przez Usługodawcę

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa: zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania Zamówień na Usługi dostępne w Sklepie, zakres obowiązków Konsumenta związany z płatnościami i czynnościami niezbędnymi dla realizacji Zamówienia, prawa Konsumenta w procesie zawierania umów na odległość, zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o poniższe przepisy:
  a) Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  b) Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  d) Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Aby skorzystać z funkcjonalności Sklepu, Konsument musi posiadać urządzenie końcowe z dostępem do Internetu oraz aktualną przeglądarką internetową (Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, Safari lub inną). Dla realizacji Zamówienia konieczny jest dostęp do konta poczty elektronicznej (email) oraz telefonu.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza zobowiązanie Konsumenta, nawet jeśli nie zamierza on nabywać Usługi, że ten powstrzyma się od wszelkiej aktywności mogącej wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Zabronione jest w szczególności ingerowanie w zawartość, treści i elementy techniczne Serwisu, a także prowadzenie działalności komercyjnej czy promocyjnej w Serwisie. Kopiowanie elementów Sklepu lub ich wykorzystywanie w sposób nieprzewidziany w Regulaminie jest zabronione.

INFORMACJE O OFEROWANYCH USŁUGACH I ICH CENACH

 1. W Sklepie Konsument może nabyć Usługi. Zakup Usługi dokonuje się drogą internetową, natomiast wykonanie Usługi ma miejsce w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej lub Laboratorium Badań i Rozwoju genXone SA. w zależności od wybranej Usługi
 2. Informacje o Usługach zawarte na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Ceny Usług wskazanych na stronach Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Usługi jako usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT. Całkowity koszt Zamówienia (tj. suma cen wszystkich zamówionych Usług oraz kosztów wysyłki) jest znany Konsumentowi przed finalizacją Zamówienia, a wskazany jest w Koszyku.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Regulaminie lub treściach umieszczonych w Sklepie, w szczególności w cenach Usług, w zakresie świadczonych Usług lub w opisie Usług. Zmiany w Regulaminie lub treściach umieszczonych w Sklepie nie obejmują Zamówień w toku. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika, poprzez publikację nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu
 5. Cena podana w Sklepie przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta Zamówienia.
 6. Rozliczenia płatności dokonywanych w Sklepie odbywają się na drodze tradycyjnych przelewów bankowych lub płatności internetowych.
 7. Zamówienie na testy diagnostyczne pokarmowe oraz intymne oznacza zamówienie Zestawu pobraniowego, który powinien zostać użyty przez Beneficjenta zgodnie z załączoną instrukcją. Pobrana w ten sposób próbka materiału powinna zostać odesłana do siedziby Usługodawcy. Bez tego etapu Usługa nie może zostać zrealizowana, na co Konsument wyraża nieodwołalną zgodę. Niewłaściwe pobranie materiału biologicznego bądź niewłaściwe jego zabezpieczenie uniemożliwia przeprowadzenie diagnostycznego i oznacza konieczność zamówienia nowego Zestawu Pobraniowego wraz z pokryciem kosztów transportu.
 8. Zamówienia i Usługi są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 9. Zamówienia na panele oddechowe, w tym SARS-CoV-2, mogą wiązać się z pobraniem wymazu. Pobranie wymazu odbywa się na ściśle określonych zasadach opisanych szczegółowo w opisach produktu. W przypadku umówienia się na wymaz, nieaktualne staje się wysłanie zestawu pobraniowego. Jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające wydanie wyniku, a wymagające ponownego pobrania materiału, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 10. Zamówienia na testy alergologiczne oraz celiakia wiążą się z pobraniem krwi. Pobranie krwi odbywa się na ściśle określonych zasadach opisanych szczegółowo w opisach produktów. W przypadku umówienia się na pobranie, nieaktualne staje się wysłanie zestawu pobraniowego. Jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające wydanie wyniku, a wymagające ponownego pobrania materiału, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 11. Zamówienie na badanie kleszcza wiąże się z zabezpieczeniem kleszcza z wykorzystaniem materiałów własnych Beneficjenta zgodnie z instrukcją udostępnioną przez Usługodawcę oraz wysyłką kleszcza do Laboratorium Badań i Rozwoju genXone na koszt własny Beneficjenta. Do każdego kleszcza należy dołączyć wydrukowany i uzupełniony formularz zlecenia badania dostępny po realizacji Zamówienia. W tym wypadku Beneficjent przyjmuje do wiadomości, że jeśli wystąpią okoliczności uniemożliwiające wykonanie badania, wynik nie zostanie wydany a środki za badanie nie zostaną zwrócone. W szczególnych przypadkach roszczenia będą rozpatrywane indywidualnie.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz innych nieprzewidzianych utrudnień.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne (słabe łącze internetowe, awaria urządzenia itp.) w chwili składania Zamówienia przez Konsumenta.
 3. Aby złożyć Zamówienie należy kolejno:
  • Wybrać Usługę, która ma być przedmiotem Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
   • Można kontynuować przeglądanie oferty Sklepu i w podobny sposób wybrać inne Usługi mające być przedmiotem Zamówienia.
   • Aby powrócić do widoku Koszyka, należy kliknąć w pole “koszyk” widoczne w prawym, dolnym rogu ekranu.
  • W panelu Koszyka sprawdzić zamówione Usługi, ich ilość i cenę. Można zmienić ilości lub usunąć niechciane Usługi. Wszelkie zmiany należy potwierdzić klikając w przycisk „Zaktualizuj koszyk”.
  • W polu obok przycisku „Zastosuj kupon” wpisać kod kuponu promocyjnego upoważniającego do zniżki, a następnie potwierdzić kliknięciem w przycisk „Zastosuj kupon” – o ile posiada się stosowne uprawnienie do zniżki.
  • Zaakceptować sposób dostawy (koszty dostawy można sprawdzić na stronie https://genxone.eu/strona-glowna/sklep/informacja-o-uslugach/  )
   UWAGA: zgodnie z opisanymi w paragrafie „INFORMACJE O OFEROWANYCH USŁUGACH I ICH CENACH” powyżej, niektóre usługi wymagają rezerwacji terminu pobrania próbki (wymaz lub krew) lub samodzielnego wysłania materiału do badań (kleszcz) wówczas należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez Usługodawcę po realizacji Zamówienia.
  • Jeśli zawartość Koszyka jest zgodna z oczekiwaniami, wybrać opcję „Przejdź do płatności”.
  • Wybrać formę oczekiwanego rachunku: paragon, paragon z NIP. faktura imienna, faktura VAT
  • Wypełnić pola w formularzu, podając prawdziwe dane Konsumenta – imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail. Jeśli Zamówienie ma być wysłane na inny adres, konieczne jest zaznaczenie opcji „wysłać na inny adres” oraz wypełnienie pól poniżej. Jeśli Kupujący jest firmą konieczne jest wybranie rachunku: faktura VAT i uzupełnienie stosownych pół.
  • Wybrać opcję płatności: przelew bankowy lub płatności internetowe – System płatności internetowych Przelewy24.
  • Przeczytać i zaakceptować Regulamin.
  • Kliknąć „Kupuję i płacę” – oznacza to złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia Konsument otrzymuje informację zwrotną za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w Zamówieniu adres e-mail.

WARUNKI REALIZACJI USŁUG

 1. Aby Usługa została zrealizowana musi zostać opłacona:
  • Płatność przelewem bankowym – płatności należy dokonać na stronie banku podając dane niezbędne do przelewu, w tym nazwę i numer rachunku bankowego Usługodawcy, kwotę oraz numer Zamówienia.
  • Płatności internetowe: PayPro SA – należy kliknąć „Kupuję i płacę” i dokonać płatności za pośrednictwem systemu PayPro SA. Uiszczenie opłaty za Zamówienie oznacza zawarcie umowy.
  • Płatność kartą płatniczą – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Po opłaceniu Zamówienia, na adres podany w formularzu, wysłany zostanie przedmiot Zamówienia, czyli wybrana ilość zestawów pobraniowych.
  Po przygotowaniu próbki zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Zestawie pobraniowym, należy przygotować przesyłkę zwrotną i przesłać ją do siedziby Usługodawcy. Jeśli teczka stanowiąca opakowanie Zestawu Pobraniowego ulegnie zniszczeniu, próbkę należy umieścić w innym pudełku, a następnie zapakować w załączoną kopertę kurierską i postępować wg wskazówek opisanych w instrukcji.
 3. Jeżeli dane zawarte w formularzu budzą wątpliwości, obsługa Sklepu będzie starała się je wyjaśnić drogą telefoniczną bądź mailową. Zamówienie może zostać anulowane przez obsługę Sklepu, o czym Konsument będzie poinformowany drogą mailową, z wyjaśnieniem przyczyny anulowania Zamówienia.
 4. Anulowanie Zamówienia może również nastąpić, jeśli w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, nie zostanie ono opłacone. W takim przypadku anulowanie Zamówienia zostanie poprzedzone e-mailem z przypomnieniem o płatności i konsekwencjach jej braku.
 5. Zamówienie nie może być zrealizowane w następujących przypadkach:
  • Podanie niewystarczających lub nieprawdziwych danych przez Konsumenta,
  • Nieprawidłowe pobranie materiału biologicznego (najczęściej zbyt duża ilość materiału) – w tym wypadku konieczne jest zamówienie nowego zestawu do pobrania materiału biologicznego i pokrycie kosztów wysyłki,
  • Zamówienia zostało złożone nieprawidłowo (np. gdy Konsument nie kliknął „Kupuję i płacę”),
  • Gdy kontakt telefoniczny lub mailowy z Konsumentem jest niemożliwy, a konieczna jest np. weryfikacja danych lub zgoda na zmianę terminu wysyłki.
 6. Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę zgodnie z Zamówieniem i bez wad.
 7. Jeśli wykonanie Usługi będzie niemożliwe z winy leżącej po stronie Usługodawcy, Konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W takiej sytuacji Konsument podejmie decyzję o rezygnacji z Zamówienia lub zgodzi się na opóźnienie terminu wykonania Usługi.
 8. Jeśli badanie laboratoryjne nie będzie wykonalne ze względu na jakość materiału biologicznego, skutkujący wydaniem wyniku niediagnostycznego, obsługa Sklepu będzie kontaktować się z Konsumentem, aby ustalić dalsze kroki. Wydanie wyniku niediagnostycznego oznacza zakończenie realizacji Zamówienia.
 9. Warunki realizacji zamówienia w przypadku zakupu wybranych paneli oddechowych, testów alergologicznych oraz testu genetycznego CELIAKIAobejmują punkty: 1, 6-8, natomiast przebieg realizacji zamówienia w pozostałym zakresie jest odmienny i obejmuje kolejno:
  • po opłaceniu zamówienia, Beneficjentowii udostępniony zostaje plik zawierający formularz zlecenia badania, instrukcje dotyczące procesu rezerwacji terminu oraz wskazówki dotyczące przygotowania się do poboru próbki.
  • Beneficjent umawia się na pobranie próbki i wyznaczonym terminie stawia się w Punkcie Pobrań na warunkach opisanych w pliku załączonym do zamówienia. Jeśli okoliczności uniemożliwią stawienie się w Punkcie wyznaczonym terminie,  Beneficjent powinien ponowić kontakt w celu ustaleniu nowego terminu.
  • Beneficjentom, którzy stawią się w Punkcie bez wyznaczonego terminu pobrania, personel może odmówić wykonania usługi.  Beneficjent może w tej sytuacji skontaktować się z biurem.
  • Próbka jest transportowana do laboratorium, gdzie zostaje poddana analizie
  • Wynik badania jest wydawany zgodnie z czasem podanym na karcie produktu oraz karteczce wydawanej podczas wymazu. Czas biegnie od momentu przyjęcia próbki przez laboratorium.
  • Anulowanie Zamówienia może nastąpić, jeśli w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, nie zostanie ono opłacone.
  • Zamówienie nie może być zrealizowane w następujących przypadkach:
   • Podanie niewystarczających lub nieprawdziwych danych przez Konsumenta,
   • Zamówienia zostało złożone nieprawidłowo (np. gdy Konsument nie kliknął „Kupuję i płacę”),
   • Gdy kontakt telefoniczny lub mailowy z Konsumentem jest niemożliwy, a konieczna jest np. weryfikacja danych.
 10. Warunki realizacji zamówienia w przypadku zakupu badania kleszcza obejmuje punkty: 1 oraz 6, natomiast przebieg realizacji zamówienia w pozostałym zakresie jest odmienny i obejmuje kolejno:
  • po opłaceniu zamówienia, Beneficjentowi udostępniony zostaje plik zawierający formularz zlecenia badania oraz instrukcję zabezpieczenia i przesłania kleszcza
  • Beneficjent powinien wysłać kleszcza na koszt własny w ciągu maksymalnie 72h od jego usunięcia z ciała
  • jeśli podczas przygotowania badania dojdzie do inhibicji reakcji, co wynika z przyczyn niezależnych od laboratorium, badanie nie będzie mogło zostać kontynuowane, a Zamówienie nie będzie mogło zostać zwrócone bądź anulowane; Beneficjent przyjmuje, że w takiej sytuacji poniesione środki nie zostaną zwrócone
  • po wykonaniu badania Beneficjent otrzyma wiadomość mailową o dostępności wyniku na panelu wyniki,genxone,eu wraz z numerem identyfikacyjnym badania (tzw. kod badania)

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który złożył Zamówienie ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od momentu, w którym przedmiot Zamówienia trafi na adres doręczenia wskazany w Zamówieniu.
 2. Niezależnie od postanowień pkt 1 powyżej, z Zamówienia można również zrezygnować, gdy jeszcze nie zostało wysłane do Konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy wypełnić Formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie Sklepu, a następnie wysłać go drogą elektroniczną na adres: bok@genxone.eu lub pocztą na adres:
  genXone S.A.
  Kobaltowa 6
  62-002 Złotniki
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w innej, dogodnej dla Konsumenta pisemnej formie.
 5. Po odstąpieniu od umowy Konsument jest zobowiązany do odesłania Zestawu pobraniowego w stanie niezmienionym na własny koszt. Usługodawca nie odbiera niepotwierdzonych przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi płatność, w tym koszty dostarczenia zestawu pobraniowego równe najtańszej opcji wysyłki dostępnej w ofercie. Jeżeli odstąpienie od umowy następuje jeszcze na etapie przetwarzania Zamówienia, Usługodawca zwraca pełną kwotę zapłaconą przez Konsumenta.
 7. Zwrot płatności dokonany zostanie na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę zwracanego zestawu pobraniowego, a nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 8. Jeśli wartość zwracanego zestawu pobraniowego zmniejszy się (np. brak rękawiczek, probówki, zniszczone opakowanie probówki), zwrot płatności Konsumenta może być proporcjonalnie mniejszy.
 9. Konsument nie może odstąpić od umowy, gdy:
  1. Zestaw pobraniowy został otwarty
  2. Próbka materiału została wysłana do Usługodawcy lub Usługa została zrealizowana.
  3. Został pobrany wymaz.
  4. Do Usługodawcy został dostarczony kleszcz.

REKLAMACJE

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą:
  • Elektroniczną na adres e-mail: bok@genxone.eu
  • Pisemnie na wyżej wskazany adres genXone S.A.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Konsumenta i dane Beneficjenta (jeśli są to inne osoby) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, obsługa Sklepu zwróci się do Konsumenta z prośbą o podanie szczegółów dotyczących Zamówienia.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Konsumenta w Sklepie przetwarzane są przez genXone S.A. z siedzibą: ul. Kobaltowa 6, 62-002 Złotniki, Suchy Las (administrator danych, zwany dalej Administratorem).
 2. Podanie danych przez Konsumenta jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane są prawdziwe i są jego danymi.
 3. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, przy czym jest konieczne do realizacji procesów Zamówienia opisanych w paragrafach: Warunki składania Zamówienia, Warunki Realizacji Usług, Rezygnacja z Zamówienia oraz Odstąpienie od Umowy, Reklamacje. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Konsumentem i wykonywania umów sprzedaży Usług nabytych w Sklepie.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, Administrator przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Konsumenci mogą zgłaszać chęć skorzystania ze swoich praw drogą pisemną (na wyżej wskazany adres Administratora), mailowo (office@genxone.eu lub rodo@genxone.eu) lub na stronie Sklepu w zakładce Moje Konto po zalogowaniu się.
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach właściciela danych osobowych wymagana przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się pod tym linkiem: https://genxone.eu/polityka-prywatnosci/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą, której przedmiotem jest Usługa świadczona przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługą świadczoną przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Jeśli Konsument zgodzi się na pozasądowe rozpatrywanie sporów konsumenckich (ADR) podmioty uprawnione znajdzie w rejestrze: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 2. Korzystanie przez Konsumenta z funkcjonalności Serwisu jest bezpłatne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w szczególności na skutek zmiany przepisów prawnych, zmiany oprogramowania, zmiany profilu Usług. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez komunikat w Sklepie. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację złożonych przed jego zmianą Zamówień.
 5. Odsprzedawanie Usług jest zabronione.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.10.2021r. Ostatnia aktualizacja: 16.05.2023 związana ze zmianą adresu skrzynki mailowej dotyczącej kwestii ochrony danych osobowych.