Zmiana terminu WZA

Zarząd Spółki genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. z przyczyn technicznych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie ponownie zwołane na dzień 20 lipca 2021 r., o czym spółka poinformuje raportem bieżącym.

Zarząd spółki szczególną wagę przykłada do zapewnienia prawidłowości przebiegu i odpowiedniej jakości wszystkich procesów dotyczących komunikacji z akcjonariuszami i innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Dotyczy to zarówno obowiązków informacyjnych spółki, jak i stosowanych w obszarze komunikacji z interesariuszami dobrych praktyk. Dlatego chcąc zapewnić właściwy przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dać wszystkim akcjonariuszom gwarancję pełnego uczestnictwa w tym wydarzeniu Zarząd zdecydował o zmianie terminu WZA.

W programie uchwał, które będą głosowane podczas WZA jest zgodnie z treścią raportu bieżącego z 1 czerwca br. między innymi: udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za 2020 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz dokonanie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku w wysokości ponad 7,15 mln zł. Z tej kwoty ponad 2,14 mln zł Zarząd proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznaczałoby 0,65 zł na jedną akcję.