Metoda badań Real-Time PCR

Trafna i szybka diagnostyka zakażeń wirusowych w chorobach infekcyjnych pozwala podjąć decyzję o właściwym sposobie leczenia chorego. Takie możliwości dają nam badania oparte o metody molekularne, w szczególności PCR w czasie rzeczywistym (Real-Time PCR). W genXone wszystkie badania diagnostyczne wykonujemy właśnie w oparciu o tę technikę.

Na czym polega Real-Time PCR?

Metoda Real-Time PCR pozwala na wykazanie bezpośredniej obecności materiału genetycznego bakterii, wirusów, grzybów oraz pasożytów w badanym materiale. Aby było to możliwe w pierwszym kroku konieczne jest powielenie unikalnych fragmentów DNA charakterystycznych dla konkretnych patogenów, czyli ich amplifikacja. W przypadku wykrywania wirusów RNA dodatkowo wykonuje się etap odwrotnej transkrypcji, który przy opisywanej metodzie odbywa się równocześnie z amplifikacją. Analiza przebiegu reakcji i odczyt sygnału jest możliwa dzięki zastosowaniu specjalnych sond molekularnych wyznakowanych fluorescencyjnie. Dane, które rejestruje aparat w postaci poziomu fluorescencji  dla poszczególnych barwników są automatycznie przekształcane na wynik przez specjalistyczne oprogramowanie.

PCR w czasie rzeczywistym umożliwia monitorowanie przebiegu reakcji już w trakcie analizy, w odróżnieniu od klasycznej reakcji PCR, przy której analizować można wyłącznie produkt końcowy (po zakończonej amplifikacji).

Zalety Real-Time PCR

Porównując Real-Time PCR do klasycznej reakcji PCR lub innych metod diagnostyki zakażeń, jak na przykład posiew czy hodowla komórkowa, zauważyć można dużą przewagę omawianej techniki. Jej charakterystyczne cechy to:

  • Duża specyficzność i czułość, znacznie wyższa niż w konwencjonalnych metodach laboratoryjnych – gdy w badanej próbce jest niewielkie miano wirusa lub okres jego wydalania jest krótki, wówczas koncentracja wirusa może szybko spadać w ciągu kilku pierwszych dni zakażenia, w konsekwencji wirus może być niewykrywalny innymi metodami niż Real-Time PCR.
  • Krótki czas oczekiwania na otrzymanie wyniku – szybki czas wykonania analizy wpływa niewątpliwie także na aspekty ekonomiczne. Mianowicie skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu, obniża koszty leczenia i hospitalizacji, zapobiega szerzeniu się zakażeń w społeczeństwie oraz środowisku szpitalnym.
  • Identyfikacja wielu patogenów w jednej analizie – po uzyskaniu pozytywnego wyniku dla  pojedynczego patogenu często nie kontynuuje się dalszej diagnostyki innych wirusów czy bakterii, jednak liczne badania dowodzą, że zakażenia dróg oddechowych wywołane przez trzy lub więcej wirusów mogą stanowić nawet do 20–50% przypadków. Dzięki Real-Time PCR jednorazowo możemy zidentyfikować od kilku do kilkudziesięciu patogenów, co pozwala również na wykrycie koinfekcji.
  • Identyfikacja kłopotliwych bakterii i drobnoustrojów atypowych – hodowla mikrobiologiczna niektórych bakterii jest trudna lub wręcz niemożliwa do przeprowadzenia, często także bardzo długotrwała. Badania molekularne są więc najskuteczniejszą metodą wykrywania patogenów w aktywnej fazie choroby.
  • Łatwość pozyskania materiału do badań – w przypadku infekcji układu pokarmowego badanym materiałem jest kał, a infekcji urogenitalnych – wymaz.
  • Niewielka ilość materiału potrzebna do wykonania badania – ze względu na wysoką czułość Real-Time PCR, analizę można wykonać już na podstawie niewielkiej ilości pobranego materiału.
  • Minimalne ryzyko popełnienia błędu – metoda ta jest w pełni zautomatyzowana. Etap izolacji oraz składania reakcji wykonywany jest przez robota, a wyniki analizowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Dzięki temu praktycznie nie występuje ryzyko popełnienia błędu zarówno na etapie wykonywania jak i interpretacji wyników.

Jakie infekcje są wykrywane?

Metoda Real-Time PCR umożliwia wykrycie zarówno infekcji o podłożu bakteryjnym, wirusowym, grzybiczych, jak i wszelkich infekcji pasożytniczych. W ofercie genXone dostępne są badania pozwalające na wykrycie materiału genetycznego patogenów wywołujących infekcje układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego. a także zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Wszystkie analizy diagnostyczne dostępne są na stronie: https://genxone.eu/sklep/.